boligtype

28 enheter fordelt på to leilighetsbygg og tre rekker
med rekkehus

Adresse

Tjøllingveien 520

arkitekt

Spir Arkitekter

fremdrift

Innsendt planinitiativ mars 2023

Om prosjektet

Prosjektet ligger på Tjøllingvollen rett sør for Tjølling sykehjem og Tjølling Kirke, innenfor et område der kommunen ønsker fortetting. Tomten ligger på vest-siden av Tjøllingveien, som er hovedaksen gjennom Tjøllingvollen.

Området rundt Kirken og festplassen utenfor gamle Tjølling rådhus har vært premissgivende for utformingen av prosjektet. Som et grep for å bevare karakteren på området er det lagt opp til at den eksisterende eneboligen, fra begynnelsen av 1900-tallet, inntil Tjøllingveien beholdes. Denne vil skape en buffer mellom den nye bebyggelsen og kulturmiljøet rundt kirken og festplassen.

Tomten heller slakt ned fra Tjøllingveien i øst mot Kirkefjerdingen i vest, der adkomsten til den nye bebyggelsen er planlagt. Den høyeste delen av bebyggelsen anlegges på den laveste delen av tomten i vest, for på den måten å redusere påvirkningen på omgivelsene.

Den nye bebyggelsen består av totalt 28 enheter fordelt på to leilighetsbygg og tre rekker med rekkehus. Leilighetsbyggene har henholdsvis 3 etasjer med loftsetasje, og 2 etasjer med loftsetasje.

Leilighetsbyggene er direkte tilknyttet p-kjeller via heis og trapperom. Rekkehusene er på to etasjer med mulighet for loftsetasje på noen av byggene. Rekkehusene mot syd har stue og kjøkken i 1. etasje i direkte tilknytning til en privat hage. Rekkehusene i nord har stue og kjøkken i 2. etasje med takterrasse over carport mot syd.

Parkeringen for leilighetene er løst i p-kjeller, med rampe i nærheten av adkomsten til området. Rekkehusene har parkering i carport direkte tilknyttet hver boenhet. Byggene har saltak og varierende volum. Material- og fargebruk vil være tilpasset omgivelsene og harmonere med områdets karakter.

tjøllingtunet

Arkitektens ord

Tjøllingvollen er ett av de prioriterte tettstedene/ lokalsentrene i Larvik kommune.

I utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel og i overordnet arealstrategi går det frem at kommuneplanen skal utvikle det vekstkraftige gjennom å legge til rette for at de prioriterte tettstedene – herunder Tjøllingvollen – skal være dynamiske og levende med gode nærmiljøfunksjoner som blant annet skole, barnehager og dagligvaretilbud og skal opprettholdes og videreutvikles. 10 % av framtidig boligbehov i Larvik kommune skal dekkes i de prioriterte tettstedene. 

Med dette i tankene jobber vi med å utvikle prosjektet på Tjøllingvollen. Vi har stor tro på at Tjøllingvollen vil utvikle seg som et lokalsenter i tiden fremover. Det må da også bygges nye boliger som tilpasses behovet til menneskene som skal bo der. Vi ønsker å bygge kvalitetsboliger som er tilpasset nærmiljøet og dets kvaliteter. Vi skal ta vare på kulturmiljøet i området og jobber med å tilpasse prosjektet etter dette. Planområdet har umiddelbar nærhet til skole, barnehage, sykehjem, idrettsanlegg, dagligvare og flotte naturområder. Vi gleder oss til å kunne dele mer info, når planarbeidet strider fremover.